Změna v postupu při vymáhání dluhů v roce 2013 – předžalobní výzvy Názory a publikace:

17. 4. 2013

Dne 9. 10. 2012 prezident podepsal novelu zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, dle které bude od roku 2013 nezbytné před podáním návrhu na zahájení soudního řízení vyzvat dlužníka k včasnému uhrazení dluhu. V opačném případě bude hrozit, že soud následně nepřizná věřiteli/žalobci náklady nalézacího řízení, který tak tyto náklady ponese sám. Smyslem této novely je umožnění, aby se dlužník o svém dluhu dozvěděl dříve, než je celá záležitost řešena soudní cestou. Tato výzva se bude zasílat na poslední známou adresu dlužníka. Novelou je stanovena sedmidenní lhůta. Věřitel/žalobce bude muset soudu předložit kopii zaslané předžalobní výzvy a podací lístek. Uvedená lhůta se bude počítat ode dne odeslání výzvy nikoliv od doručení dlužníkovi. Rozhodujícím tedy bude datum vyznačené na podacím lístku. Neprokazuje se tedy doručení výzvy, ale pouze „snaha“ o její doručení na poslední známou adresu, protože nelze od žalobce objektivně požadovat, aby sám dohledával skutečnou adresu dlužníka, pokud dlužník s žalobcem nekomunikuje.