Změna Zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

5. 4. 2012

Novelou č. 19/2012 Sb. kterou se mění Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, došlo k změně způsobu vtělení rozhodčí doložky do dokumentů či smluv. Oproti situaci v roce 2011 je s účinností od 1.4.2012, ve znění výše uvedené novely, bezpodmínečně nutné, aby rozhodčí doložka byla sjednána samostatně, tzn. např. jako příloha ke smlouvě hlavní či k jakémukoliv jinému dokumentu, ke kterému se rozhodčí doložka vztahuje, např,. ke splátkový kalendář, uznání dluhu apod.

Další důležitou změnou je skutečnost, že musí být dlužník (spotřebitel, klient, či osoba uznávající svůj dluh) s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy s rozhodčí doložkou a s obsahem rozhodčí doložky seznáme.