Změna zákona o soudních poplatcích

10. 2. 2012

Na základě této rozsáhlé novely, jež je součástí úsporných reforem státu, došlo k plošnému zvýšení soudních poplatků. Jejich navýšení je ze strany státu obhajováno mimo jiné tím, že poplatky se za posledních deset let nezvyšovaly, přestože ceny a náklady na zajištění provozu soudnictví stále rostou.

Účelem novely je taktéž zabránit podávání zbytečných tzv. šikanózních žalob, jež zahlcují české soudy, a motivovat strany případného sporu k jeho řešení mimosoudní cestou. Otázkou zůstává, jaký bude mít vliv zvýšení soudních poplatků na reálnou dostupnost vymahatelnosti práva pro jednotlivé občany.

V případě stanovení poplatku procentuelní sazbou z předmětu sporu došlo ke změně pouze u návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu nad Kč 20.000,- na 4% z této částky a v případě řízení o peněžitém plnění nad            Kč 20.000,- na 5% z této částky. Některé sazby jsou koncepčně upraveny tak, aby odpovídaly předmětu sporu, a nejsou pouze navýšeny o pevnou částku, což se například týká tzv. incidenčních sporů, kdy soudní poplatek za návrh činil          Kč 1.000,- bez ohledu na předmět sporu, avšak na základě novely je upraven obdobně jako návrh na zahájení občanského soudního řízení, kdy je rozlišováno mezi předmětem sporu peněžitým a nepeněžitým a taktéž jeho výší.

Mezi nejdůležitější změny, které novela přinesla, patří mimo zvýšení jednotlivých sazeb soudních poplatků též zvýšení horní hranice soudního poplatku z Kč 1.000.000,- na Kč 2.000.000,-. Avšak v řízení nad
Kč 40.000.000,- se přičte ještě 1% ze žalované částky přesahující Kč 40.000.000,- nejvýše však do částky
Kč 250.000.000,-.

Další změna se týká elektronického platebního rozkazu. Pokud návrh na jeho vydání nebude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, nebo bude nesrozumitelný nebo neurčitý, soud již nebude vyzývat k odstranění vad takového návrhu, ale rovnou jej odmítne. Soudní poplatek bude v takovém případě navrhovateli vrácen v plné výši.

Nově vznikla poplatková povinnost navrhovatelům v insolvenčním řízení, kteří byli dosud od placení poplatku osvobozeni. S ohledem na cíle věřitele podávajícího insolvenční návrh, jež jsou shodné s  navrhovatelem ve sporném řízení, lze změnu považovat za samozřejmou.

Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá, jestliže soud návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítne. Byl-li návrh zajáhení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud navrhovateli vrátí celý zaplacený soudní poplatek.

Osvobození od soudních poplatků lze nově přiznat pouze zčásti, odůvodňují-li poměry účastníka. Zcela lze přiznat osvobození od soudních poplatků pouze výjiměčně, jsou-li proto závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Pro ucelený přehled změn soudních poplatků za řízení je níže uvedena tabulka, která znázorňuje tyto změny před a po novele: