Kontaktujte nás, pomůžeme i vám
[]
1 Step 1
Jméno a příjmení:
Telefon:
Výše pohledávky:
Jméno dlužníka:
Vaše zpráva:
0 /
Previous
Next

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je alternativou k obecným (státním) soudům při rozhodování majetkových sporů. Zajišťuje rozhodování sporů rozhodci v souladu a na základě zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v majetkových sporech, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc příslušného obecného soudu, a s přiměřeným použitím zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Proč rozhodčí řízení?

Doba trvání

Průměrná doba trvání rozhodčího řízení činí 60 dnů, na rozdíl od soudního řízení, které mnohdy trvá několik let.

Jednoinstančnost řízení

Rozhodčí řízení je pravidelně řízením jednostupňovým, tj. po vydání rozhodčího nálezu není možnost odvolání a tím se podstatně zvyšuje vymahatelnost práva. Na základě výslovné dohody stran lze vymínit možnost přezkumu rozhodčího nálezu.

Nižší náklady

Další nespornou výhodou rozhodčího řízení jsou nižší celkové finanční náklady než u řízení před soudem.

Nemožnost vyhýbat se doručování zásilek

Znění našich rozhodčích doložek ve spojení s naším Jednacím řádem znemožňuje dlužníkům vyhýbat se řízení v případě, že se odstěhují ze své adresy nebo se úmyslně vyhýbají přebírání zásilek.

Neveřejnost řízení

Řízení před rozhodci je zásadně neveřejné a strany mají tak jistotu, že předmět jejich sporu nebude, ani nemůže být prezentován veřejně.  Řízení před obecným soudem je veřejné a rozsudek musí být vždy vyhlášen veřejně. Strany se mohou dohodnout, že spor bude rozhodnut bez nařízení jednání, a to pouze na základě listinných podkladů a důkazů, které strany předloží.

Závaznost

Rozhodčí nález se stává pravomocným rozhodnutím závazným pro účastníky jeho doručením stranám sporu. Nespornou výhodou je také to, že rozhodčí nález lze snáz použít jako exekuční titul v zahraničí oproti rozsudkům obecných soudů, neboť ty jsou v zahraničí považovány za rozhodnutí cizí státní moci.

Neformálnost

Rozhodčí řízení je méně formální než řízení před obecnými soudy, přičemž je ale zaručeno dodržování procesních předpisů.

Vymahatelnost

Rozhodčí nález je řádný exekuční titul vymahatelný stejně jako kterékoliv pravomocné rozhodnutí soudu výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Možnost uzavření smíru

Rozhodčí řízení nemusí vždy skončit autoritativním vydáním rozhodčího nálezu, ale vzhledem k neformálnosti řízení má rozhodce větší prostor pro uzavření smíru mezi spornými stranami.

Ke stažení