Slovník pojmů

Věřitel
je ten, kterému je dlužník povinen plnit (hradit) svůj závazek. Věřitel má pohledávku za dlužníkem a dlužník má dluh vůči věřiteli.

Dlužník
je ten, který je povinný ze závazkového právního vztahu k plnění vůči věřiteli. Dlužník má dluh vůči věřiteli a věřitel má pohledávku za dlužníkem.

Pohledávka
je právo věřitele na plnění od dlužníka. Spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi, aby něco dal (například peníze ve stanovené výši), konal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl. Může být peněžitá tak nepeněžitá.

Dluh
označuje to, co je někdo někomu povinen vyrovnat. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje oprávnění věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Z hlediska věřitele se tento vztah označuje jako pohledávka: to znamená, že pohledávka je oprávnění věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy tzv. plnění.
Dluh se obvykle prokazuje písemným potvrzením (směnkou, dluhopisem) dlužníka věřiteli a bývá doprovázen splátkovým kalendářem, který stanoví, jak bude splácet. Dluh je obvykle peněžní a vzniká na základě právního titulu: půjčkou (úvěrem), nákupem s odloženou platbou etc. Dlužník tak získává prostředky nebo komodity, které splatí až později, většinou však za půjčené prostředky platí navíc úrok. Je-li dlužník v prodlení, opožděním platby a podobně, mění se pohledávka na nárok.

Úrok
je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní můžeme disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka – nazývaná jistina – navrácena spolu s navýšením, úrokem.
Fakticky je úrok projevem časové preference. Lidé obvykle preferují spotřebu dříve před později (považují-li budoucí statek za totožný se současným). Proto pokud mají se spotřebou počkat, musí být motivováni k takovému odkladu. Jednou z možných forem motivace je právě úrok, cena, kterou dlužník nabízí věřiteli za zapůjčení prostředků na nějaký dohodnutý časový interval. Bez této dodatečné platby by věřitel neměl důvod, proč odkládat svou spotřebu.

Penále
je sankce za zpožděnou platbu, nedodržení data splatnosti.
Nejčastěji se uplatňuje penále v případě opožděné platby daně. V případě nedodržení splatností se automaticky vypočítává penále jako příslušenství daně. Penále se vypočítává za každý den následující po data splatnosti až do dne platby. V případě nedodržení splatnosti penále se další penále nevyměřuje (penále z penále).

Půjčka
je právním důvodem vzniku závazku.
Při půjčce dlužník obdrží předem smluvené množství peněz a je povinen mu tuto částku do určitého data vrátit. Může být ujednána jednorázová úhrada, případně úhrada ve splátkách. Půjčka může být úročná nebo bezúročná.

Insolvenční řízení
je zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku dlužníka způsob, jakým tento úpadek bude řešen. V ČR se pojem insolvenční řízení rozumí v současnosti řízení podle insolvenčního zákona. Insolvenční řízení je druhem občanského soudního řízení. Jeho charakteristickou zvláštností je to že v sobě zahrnuje jak prvky řízení nalézacího, tak i řízení vykonávacího. K tomu, aby insolvenční řízení mohlo proběhnout není třeba exekučního titulu (nejde o univerzální exekuci). Podmínky, které jsou nutné, aby toto řízení mohlo proběhnout, se zjišťují v jeho rámci a pokračuje se pak realizací potřebných opatření. Týká se vždy určitých situací, které vyžadují, aby jim byly přizpůsobeny i hmotněprávní principy i procesní zásady.  Cílem řízení je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů, které by krizovou situaci překonalo (sanační řešení) anebo z ní vyvodilo nezbytné důsledky (likvidační řešení). Nemá povahu kontradiktorního řešení sporu o právo mezi stranami, jde o uspořádání majetkových poměrů většího množství subjektů. Uplatňuje se zásada par conditio creditorium = rovné podmínky pro věřitele, nicméně v určitých právních úpravách jsou určité výjimky – určité skupiny věřitelů mají zvýhodněné postavení podle druhu pohledávek.

Ručitel
je osoba, která je rozdílná od dlužníka, které se za dlužníka zavazuje, že nesplní-li svůj závazek – úhradu, splní ji za ně ručitel. Ručitel se stává osobou zavázanou věřiteli stejně, jako dlužník.

Postoupení pohledávky
je standardním finančním nástrojem, který využívá celá řada společností k řízení cash-flow  a celkově…
Jedná se o majetkovou hodnotu, kterou lze až na výjimky převést na jiného a která, nezanikne-li smrtí věřitele, může být předmětem dědění.

Exekuce
je výkon exekučního řízení. Exekuci provádí samotné soudy nebo samostatní soudní exekutoři. Do exekuce náleží např. vykonatelné rozhodnutí soudu, exekutorský zápis, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, vykonatelný rozhodčí nález, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, které toleruje zákon. V každém případě pohledávky je možné navrhnout pouze jeden druh výkonu rozhodnutí: přikázání pohledávky, příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu, srážky ze mzdy, prodej movitých nebo nemovitých věcí, prodej podniku, zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitostem, odebrání věci, rozdělení společné věci, vyklizení, provedení prací, ukládání pokut apod.

Promlčení pohledávky
neznamená, že právo zaniká, ale nemůže být v zákonné době uplatněno u soudu, pokud se dlužník promlčení neodvolá. Nestanoví-li zákon jinak, činí obecně promlčecí doba pro obchodněprávní vztahy 4 roky a pro občanskoprávní  vztahy 3 roky. Promlčecí doba u plnění závazku běží ode dne splatnosti. Promlčecí doba se zastaví, pokud věřitel za účelem uspokojení nebo určení svého práva podá žalobu k soudu.
Rozhodné pro promlčení není, zda jste dlužníka upomínali, ale zda jste podali žalobu k soudu. To, že pohledávka 3 resp. 4 roky po splatnosti není promlčená, lze prokázat písemným uznáním závazku resp. dluhu dlužníkem nebo zahájením soudního či rozhodčím řízení.